Уведомление за защита на лични данни  1.Обща информация
 

 a) Въведение
Със следното уведомление за защита на лични данни, „Кий Ивентс Енд Комуникейшън“ и “ЕВОЛ-Т” Ви предоставя информация относно обработването на Вашите лични данни, когато се отнася за използването на Платформата openvratsa.bg (Платформата). Личните данни представляват всякаква информация свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирана (като Вашето собствено и фамилно име, адрес, телефонен номер или адрес на електронна поща. С настоящия документ бихме желали да Ви информираме по-специално кои лични данни се обработват по време на ползването на Платформата, за целите на тази обработка и вашите права по отношение на тази обработка съгласно Общия регламент за защита на данните (“ОРЗД”).


b) Администратор на лични данни / Длъжностно лице за защита на лични данни
Ние, „Кий Ивентс Енд Комуникейшън“ и “ЕВОЛ-Т”, сме „Администратор на лични данни“ и следователно сме отговорни за обработката на Вашите лични данни. Ако имате каквито и да е въпроси, искания или други проблеми, свързани с обработката на Вашите лични данни, можете да се свържете с наш служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за връзка:
• „Кий Ивентс Енд Комуникейшън“ – София, бул. „Цар Освободител“ 14,
• “ЕВОЛ-Т” – Враца, улица „Кокиче“ 14.
• Електронна поща: [email protected]


 2. Информация относно обработването на лични данни

 
Използването на Платформата налага обработването на Вашите лични данни съгласно следните условия:

 a) Категории на данни
1)Ако създадете свой персонален потребителски акаунт на Платформата , следните категории на лични данни, предоставени от Вас, ще бъдат обработени от „Кий Ивентс Енд Комуникейшън“ и “ЕВОЛ-Т”:
• Имена;
• Електронна поща;
• История за извършени действия на Платформата.
2)При разглеждане на Платформата, следните категории лични данни, предоставени от Вас, могат да бъдат обработени и използвани от „Кий Ивентс Енд Комуникейшън“ и “ЕВОЛ-Т”:
• Имена;
• Електронна поща;
• История на разглеждано съдържание в Платформата;


б) Цели и правно основание за обработката / Необходимост от предоставяне на данни


1) Можем да използваме личните Ви данни за следните цели:


• Ако ни дадете предварително съгласие, ние също ще използваме данни за контакт, за да Ви изпращаме новини относно продукти и услуги, свързани с Платформата. Можете да се откажете от тези маркетингови имейл комуникации бързо и лесно по всяко време - просто кликнете върху линка „За да прекратите получаване на съобщения от openvratsa.bg, моля натиснете тук!“, който ще откриете във всеки бюлетин или друга комуникация.
• На базата на информацията, която споделяте с нас, могат да ви бъдат показани индивидуални оферти на Платформата, на мобилните приложения или на уебсайтовете/приложенията на трети страни (включително сайтове в социални медии). Това могат да бъдат оферти, които можете да резервирате директно на Платформата или оферти от трети страни, или продукти, които мислим, че ще са интересни за Вас.
• Провеждане на проучвания относно предоставените услуги от Платформата. Тази обработка е базирана на легитимният интерес (чл. 6, ал. 1, буква е))на „Кий Ивентс Енд Комуникейшън“ и “ЕВОЛ-Т”, да поддържат, актуализират и подобряват услугите предоставяни на посетителите на Платформата, както и да популяризира предлагането им.


3) „Кий Ивентс Енд Комуникейшън“ и “ЕВОЛ-Т”, не обработват данни на лица под 18 години!


в) Период на съхранение
„Кий Ивентс Енд Комуникейшън“ и “ЕВОЛ-Т”, съхраняват вашите данни, докато не изтриете от Платформата свързаният с тях профил или индивидуалните данни, предоставени в него. Доколкото някои от горепосочените данни са предмет на законоустановен период за съхранение на данни, който надвишава упоменатите по-горе периоди на съхранение, „Кий Ивентс Енд Комуникейшън“ и “ЕВОЛ-Т”, ще съхраняват засегнатите от това данни за срока, предвиден в съответните законови разпоредби. В последния случай, данните ще бъдат съхранявани в ограничен формат, като по-нататъшната обработка е разрешена изключително с цел предявяване, упражняване или защита на правни искове, защита на правата на друго лице или по причини от значителен обществен интерес. Когато сме законово задължени да съхраняваме допълнително Вашите данни за целите на предоставянето им на обществени власти, например на данъчните органи, това съхранение и прехвърляне на личните Ви данни на обществените органи с цел изпълнение на законово задължение е с правно основание чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква в) от ОРЗД.


3. Вашите права 
Като субект на данни, можете да се свържете с нашето длъжностно лице за защита на личните данни по всяко време с уведомление без определен формат на посочените по-горе в точка 1.б) данни за връзка за да упражните правата си в съответствие с ОРЗД. Тези права са следните:
• Правото да получите информация относно обработването на лични данни и копие на обработените данни (право на достъп, чл.15 от ОРЗД),
• Правото да изискате коригирането на неточни данни или допълването на непълни данни (право на коригиране, чл.16 от ОРЗД),
• Правото да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване (право на изтриване, чл.17 от ОРЗД),
• Правото да изисквате ограничаването на обработката на данни (право на ограничаване на обработването, чл.18 от ОРЗД),
• Правото да получавате личните данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор (право на преносимост на данни, чл.20 от ОРЗД),
• Правото да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна (право на възражение, чл.21 от ОРЗД),
• Правото да оттеглите дадено съгласие по всяко време, за да спрете обработването на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето ( право на оттегляне на съгласие, чл.7 от ОРЗД).
Правото да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД (право на подаване на жалба до надзорен орган, чл.77 от ОРЗД).

Open Vratsa