Христо Ботев и „белите комити“

ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ВРАЦА И СЛЕДОСВОБОЖДЕНСКОТО УСТРОЙСТВО НА ГРАДА
9 ноември 2021

Разглеждани като един цикъл, песните, преданията и легендите, посветени на Христо Ботев и Ботевата чета описват пътя на героите от Козлодуй до Врачанския балкан, а много от тях проследяват и отделни събития след това.

Подробно са отразени слизането на четата на Козлодуйски бряг, боят на Милин камък, боевете във Врачанския балкан, смъртта на Войводата, боят при Рашов дол. Цикълът е поместен и проблематизиран от нас в сборника ,,Ботьов си поведе белите комити..." (2008 ), затова тук само ще припомним някои основни моменти: на първо място това е значителният брой легенди и предания, отнасящи се до конкретни местности във Врачанския балкан, свързани с преминаването на четата и „пътеките на спасението" след смъртта на Войводата.

Повече от столетие наративната традиция е жива - местните продължават да показват пътеки, скали и пещери и да разказват за връзката им с героите от далечната 1876г. Впечатляваща е многовариантността на повечето от тях - за Ямата, за Вайо, за Черепишкия манастир и баба Илийца, за Мазневите кошари и много други - познати в много варианти, понякога дори противоречащи си.

Open Vratsa